Mellan Do Step AB, org.nr. 559266-7181 (”Arbetsgivaren”) och den egenanställde, vars namn, personnummer och kontaktinformation framgår av dennes personliga konto (den “Egenanställde”) träffas följande

Avtal – Visstidsanställning

 1. Befattning
  Den Egenanställdes befattning är enligt vald yrkeskategori. Arbetsuppgifter framgår av vid var tid gällande instruktioner som ska erhålles från kund och rymmas i befattningen angiven av den Egenanställde för Uppdrag.
 2. Anställningsform
  Anställningsformen är allmänt visstidsanställning enligt 5 § anställningsskyddslagen (LAS). Anställningen står i direkt relation med det av den Egenanställde genererade Uppdraget och den resulterade faktureringen, dock maximalt under 30 dagar i taget.
 3. Placeringsort och arbetstider
  Placeringsort kan variera och placeringsort för varje Uppdrag motsvarar den ort som den Egenanställde själv anger för varje respektive Uppdrag. Placeringsort för arbetsgivaren är Södraparkgatan 5 561 42, Huskvarna.

3.1 Arbetstiden avtalas mellan den Egenanställde och Kund, men ska ske i enlighet med Allmänna Villkor och tvingande lag.

 1. Lön
  Den lön Arbetsgivaren betalar till den Egenanställde beräknas utifrån den summa som den Egenanställde prissätter sitt Uppdrag. Den Egenanställde ansvarar i samtliga fall själv för prissättning samt semesterplanering, eventuella försäkringar och pensioner samt övriga delar som inte innefattas av Allmänna Villkor – Egenanställning. Har den Egenanställde ej Uppdrag så finns ingen lön att betala ut till den Egenanställde.

4.2 Utbetalning av lön kan ske automatiskt när betalning av faktura inkommer till arbetsgivaren, eller den 25:e varje månad eller vid valbar tidpunkt vilket då sker genom manuell inställning. Betalning kan bli fördröjd, för det fall kund ej betalar sker utbetalning först efter att inkassoförfarande utförts.

 1. Pension och försäkring
  5.1 Den Egenanställde har möjlighet att pensionsspara och fattar själv beslut om det. Arbetsgivaren har en tjänst som möjliggör för den Egenanställde att pensionsspara valbar del av sin lön.

5.2 Egenanställd omfattas av arbetsgivarens olycksfallsförsäkring (TFO) och tjänstegrupplivförsäkring (TGL) om denne utför Uppdrag under arbetsgivarens regi. En förutsättning för att omfattas av försäkringarna är att den Egenanställde är fullt frisk och arbetsför samt har föranmält Uppdrag.

 1. Semester
  Semester utgår i enlighet med Semesterlag 1977:480, eventuellt uttag av semester ska dock ske efter överenskommelse med kunden och i förväg rapporteras in till Arbetsgivaren. Semesterersättning motsvarar 12 procent av intjänad lön (med lön avses vad som anges i punkten 7.1 i Allmänna villkor Egenanställd) och ska räknas in vid prissättning av Uppdrag. Den Egenanställde förbinder sig m.a.o. att ta hänsyn till detta och kalkylera in det i sin egen prissättning och budget. Semesterersättning utbetalas i samband med löneutbetalning för Uppdrag. Den Egenanställde har alltid möjlighet att spara för semester för att få utbetalt vid ett senare tillfälle.
 2. Avtalets giltighet och uppsägning
  Avtalet gäller från och med att den Egenanställde påbörjat sitt Uppdrag och löper till dess att Uppdrag avslutats, dock maximalt 30 dagar i taget. Avtal och anställning är i samtliga fall villkorade att endast gälla för varje respektive Uppdrag som aktivt godkänts av Arbetsgivaren. Vid ändring av uppdragsbeskrivning ska detta godkännas av Arbetsgivaren. Arbetsgivaren förbehåller sig rätten att säga upp avtalet med den Egenanställde med omedelbar verkan om denne bryter mot avtalet eller Allmänna Villkor – Egenanställd.
 3. Behandling av personuppgifter
  Samtycke ska lämnas innan anställning påbörjas för att Arbetsgivaren får behandla de personuppgifter som lämnas på Arbetsgivarens hemsida. Samtliga villkor för behandling framgår på Arbetsgivarens hemsida.
 4. Övrigt
  I övrigt gäller de anställningsvillkor som vid var tid tillämpas av arbetsgivaren vilket tydligt framgår av detta avtal och av Allmänna Villkor – Egenanställd.
  Arbetsgivaren har rätt att kvitta fordran på arbetstagaren mot arbetstagarens fordran på arbetsgivaren i form av lön, semesterersättning och eventuellt andra ersättningar.

————————————— —————————————-

 1. TILLÄMPLIGHET
  Dessa villkor gäller för en egenanställd (nedan ”Egenanställd”) hos Dostep För att kunna arbeta som Egenanställd måste du ha fyllt 18 år. Vid godkännande av dessa Allmänna Villkor intygar du att du har fyllt 18 år.
 2. DEFINITIONER
  Egenanställd, är en privatperson som väljer att visstidsanställa sig hos Dostep. Den Egenanställde väljer på eget initiativ sina uppdrag. Dostep är arbetsgivare och anställningsavtal föreligger mellan Dostep och den Egenanställde.

Kund, är ett företag, eller en privatperson, som beställer ett arbete av Dostep. Kunden ingår avtal om Uppdrag med Dostep.

Uppdrag, är en arbetsprestation som den Egenanställde utför för Kund. Den Egenanställde prissätter Uppdrag, vilket dock måste ske inom ramen för Dosteps tillåtna prissättning.

Uppdragsavtal, tecknas mellan Dostep och Kund för precisering av den arbetsprestation, det vill säga det Uppdrag som ska utföras.

Administrativa Uppgifter, avser arbetsuppgifter Dostep utför enligt nedan.

 • Fakturering
 • Löneadministration
 • Administration och inbetalning av arbetsgivaravgifter och källskatter till skatteverket
 • Kontrolluppgifter
 • Utfärdande av arbetsgivarintyg
 • Dostep tillhandahåller tillämpliga försäkringar

Resultatet, allt material och det resultat som den Egenanställde på något sätt utfört, tillverkat eller presterat under Uppdrag.

 1. AVTAL OM UPPDRAG
  3.1 Den Egenanställde är anställd under utförande av Uppdrag och kontraktspart är således Dostep. Förutsättningar för att bli anställd och utföra Uppdrag är att den Egenanställde registrerat sina personliga uppgifter genom att skapa ett konto på dostep.se. För att kontot ska registreras hos Dostep krävs att den Egenanställde accepterar Allmänna Villkor – Egenanställd, läser igenom Visstidsanställningsavtal, och förstår innebörden av anställningsformen, samt läser igenom vår integritetspolicy avseende personuppgiftsbehandling. Slutligen är detta avtal villkorat att gälla endast under förutsättning att Dostep åtar sig Uppdrag som den Egenanställde utför.

3.2 Den Egenanställde ska utföra arbetet under Uppdraget inom ramen för en s.k. allmän visstidsanställning enligt 5 § anställningsskyddslagen (LAS) hos Dostep, dvs. en anställning vars villkor, tid, utförande och omfattning i övrigt, korresponderar med Uppdraget. Uppdrag löper från det datum den Egenanställde rapporterat in som startdatum, i uppdragsbeskrivningen och löper till det datum som angivits som slutdatum i uppdragsbeskrivningen, om inte ändringar skett vilka skriftligen godkänts.

3.3 Dostep har rätt, men ingen skyldighet, att åta sig Uppdrag. Dostep förbehåller sig således rätten att i varje enskilt fall kunna avböja anställning av sökande till egenanställning utan att behöva ange särskilt skäl. Dostep åtar sig aldrig Uppdrag som inte ryms i omfattningen av Dosteps försäkringar. Dostep kan inte åta sig Uppdrag av viss sort som exempelvis kräver vissa certifieringar eller innebär hög skaderisk för den Egenanställde. Innan Uppdrag inom yrkesutövning av sådan karaktär som kräver någon form av tillstånd eller auktorisations- eller legitimations-plikt eller liknande påbörjas ska den Egenanställde på eget initiativ tillhandahålla Dostep med de underlag som krävs. Dostep är i samtliga fall kontraktspart gentemot Kund avseende Uppdrag.

3.4 Den Egenanställde har rätt att utföra flera Uppdrag parallellt under förutsättning att dessa inte kan anses konkurrerande på så vis att en intressekonflikt mellan olika Kunder samt mellan Dostep och olika Kunder kan uppstå.

3.5 Vid överenskommelse om ändrat Uppdrag ska den Egenanställde meddela Dostep detta skriftligen.

 1. BEKRÄFTELSE AV UPPDRAG
  Den Egenanställde måste för att bekräfta Uppdragsåtagande genom Dostep ha godkänt Allmänna Villkor och Visstidsanställningsavtal. Den Egenanställde ska vid åtagande av Uppdrag tillse att Kund avger instruktion, alternativt avge detta själv, till Dostep om Uppdraget i enlighet med de villkor som den Egenanställde och Kund har diskuterat.

Den Egenanställde ska föranmäla sitt Uppdrag och invänta ett godkännande att Dostep åtar sig Uppdraget för att anställningsförhållande ska anses föreligga. Det är den Egenanställdes ansvar att tillse att Dosteps Kund godkänner eller signerar våra Allmänna Villkor – Kund innan Uppdrag.

 1. ARBETSMILJÖ
  5.1 Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska iakttas av både Kund och den Egenanställde. Dostep tillhandahåller viktig information om arbetsmiljö indelat efter respektive bransch på sin hemsida. Det åligger den Egenanställde att ta del av informationen om arbetsmiljö som är tillämplig för det aktuella Uppdraget. Vid frågor kan den Egenanställde vända sig till Dostep med frågor. Kund svarar för arbetsledning och kontroll och uppföljning av den Egenanställdes arbete. Det åligger den Egenanställde att ta till sig, av Kund givna, instruktioner och information som behövs för att på ett korrekt och från arbetsmiljösynpunkt säkert sätt utföra Uppdrag. Kund står förtillhandahållande av arbetsplats och nödvändig utrustning som behövs för den Egenanställdes arbetsuppgifter, om den Egenanställde inte arbetar ensam.

Den Egenanställde ska innan Uppdrag utförs ha god kännedom om möjliga risker med ett Uppdrag. Syftet är att den Egenanställde ska kunna utföra Uppdrag utan risk för att skada ska uppkomma.

5.2 Den Egenanställde ska behandlas likvärdigt av Kund i jämförelse med dennes övriga personal, under förutsättning att Kund inte är en privatperson. Diskriminering och/eller kränkande behandling ska anmälas till Dostep.

5.3 Den Egenanställde får ej utföra Uppdrag för vilket denne inte har rätt/eller tillräcklig utbildning.

5.4 Den Egenanställde får ej utföra Uppdrag som kräver tillträde till område där det finns påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall utan att först ha mottagit tillräckliga instruktioner och relevant skyddsutrustning från Kund. Råder den Egenanställde över arbetsstället, eller om Kund är en privatperson, så måste den Egenanställde kunna kontrollera att det på arbetsstället finns sådana fasta anordningar att inte risk för ohälsa eller olycksfall föreligger. Det åligger därvid den Egenanställde att tillse att relevant skyddsutrustning används.

5.5 Arbetstid ska förläggas i enlighet med arbetstidslagen (1982:673), eller lag som träder i dess ställe, och föreskrifter som meddelats med stöd i gällande lag.

5.6 Fordon ska vara godkänt för att användas i trafik och får ej framföras på ett vis som kan anses osäkert. För Uppdrag som kan kräva någon form av skyddsutrustning ska lämplig skyddsutrustning användas. Vid användning av skyddsutrustning så ska samtlig av denna utrustning vara godkänd för ändamålet, underhållen, besiktigad av ackrediterat företag om detta är ett krav enligt arbetsmiljöregler, hel och användas på korrekt sätt. För arbete som kräver skyddsutrustning måste utrustningen ha erhållits innan Uppdraget påbörjas. Lokaler, maskiner, redskap och andra tekniska anordningar som ska nyttjas av arbetstagaren ska vara väl underhållen.

5.7 Det åligger den Egenanställde att anmäla undermålig eller farlig arbetsmiljö samt bristfällig utrustning och skyddsutrustning till Dostep på info@dostep.se. Det åligger även den Egenanställde att till Kund och Dostep att rapportera om det inträffar något tillbud vid arbetsplatsen eller i samband med Uppdraget.

5.8 Dostep planerar, leder och kontrollerar sin verksamhet så långt det går i varje enskilt fall för att arbetsmiljön ska uppfylla föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Dostep informerar den Egenanställde innan Uppdrag påbörjas om risker genom en arbetsmiljöinstruktion för den bransch som den Egenanställde är sysselsatt inom. Det åligger den Egenanställde att läsa de dokument som Dostep hänvisar till i sin checklista för arbetsmiljö där vi länkar till föreskrifter som är obligatoriska att läsa innan uppdrag men även andra viktiga dokument som kan guida dig rätt så du kan arbeta under trygga förhållanden. Notera att vi tillhandahåller anpassad information i form av föreskrifter och dokument beroende av vilken bransch du verkar inom.

5.9 Dostep utreder antingen själv, eller eventuellt med hjälp av Kund, arbetsskador, undersöker riskerna i verksamheten och vidtar de åtgärder som man kan se föranleds av detta.

5.10 Dostep för dokumentation över arbetsmiljön och arbetet med denna och försöker utifrån analyser införa lämpliga åtgärder för att kunna åstadkomma säker arbetsmiljö för den Egenanställde.

5.11 Dostep har ett ansvar för arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för den Egenanställde under dennes Uppdrag.

5.12 Dostep har skyddsombud och en skyddskommitté som den Egenanställde kan vända sig till med underrättelse om undermålig arbetsmiljö.

5.13 Dostep kan endast ha ett ansvar för arbetsmiljö om ett giltigt anställningsförhållande föreligger mellan den Egenanställde och Dostep.

5.14 Ett flertal rutiner för olika händelser finns upprättade. Rutiner finns bland annat för skadeanmälan, våld eller hotincidenter och finns tillgängliga på Dosteps hemsida.

 1. FAKTURA
  Faktura för Uppdrag skickas ut senast 30 dagar efter avslutat arbete varför fakturaunderlag som den Egenanställde lämnar in måste vara Dostep tillhanda senast 10 dagar efter avslutat arbete.
 2. LÖN
  7.1 Pris för Uppdrag är det som utgör beräkningsunderlag för den Egenanställdes lön. Den Egenanställde är den som bedömer och prissätter Uppdrag gentemot Kund. Den Egenanställde förbinder sig dock att inte prissätta Uppdrag under 120 kr brutto per timme. Avdrag görs för lagstadgade skatter och avgifter samt för Dosteps kostnad för Administrativa Uppgifter innan lön betalas ut till den Egenanställde. Den Egenanställde anger vilket pris denne vill ta för Uppdrag i uppdragsbekräftelsen. Eventuell moms tillkommer på priset och på prisändringar. Den del som utgör semesterersättning med 12 procent framgår av varje lönespecifikation. Semester utgår i övrigt i enlighet med Semesterlag 1977:480. För det fall semesterledighet är överenskommet med Kund under Uppdrag ska detta föranmälas innan Uppdrag påbörjas till Dostep.

7.2 Den Egenanställde är under vissa villkor berättigad till en garanterad lön. Detta innebär att den Egenanställde i vissa fall kan erhålla en lön för hela uppdragstiden trots att Kund inte betalar för Uppdrag eller avslutar Uppdrag tidigare vilket dock ej får bero på misskötsel från den Egenanställdes sida. För att vara berättigad garantilön hos Dostep ska följande villkor uppfyllas av den Egenanställde:
a) Uppdrag ska ha föranmälts innan det påbörjats och bekräftats av Kund gentemot Dostep innan det påbörjats. Bekräftelse från Kund ska inbegripa uppdragsbeskrivelse, inkluderat startdatum och slutdatum samt pris. Den Egenanställde ansvarar själv för att Kund bekräftar Uppdrag gentemot Dostep innan Uppdrag påbörjats.
b) Uppdrag får ej avslutas tidigare av Kund eller Dostep med anledning av påvisad misskötsel från den Egenanställdes sida. Misskötsel kan bestå av, men är inte begränsat till att endast utgöras av följande, upprepade sena ankomster, att den Egenanställde inte efterföljt skriftligt givna instruktioner från Kund eller om Uppdrag kunnat påvisas ej utförts fackmannamässigt.
c) Kund ska ha inkommit med bekräftelse på att Uppdrag utförts enligt uppdragsbeskrivningen och att resultatet är fackmannamässigt utfört.
d) Den Egenanställde ska under den tidsperiod som framgår av uppdragsbeskrivningen stå till Dosteps förfogande på så vis att den Egenanställde måste acceptera Uppdrag som Dostep erbjuder denne. Dostep erbjuder Uppdrag inom samma bransch som det ursprungliga och som antingen kan utföras på distans eller i vart fall inte längre bort än 12 mil från den Egenanställdes folkbokföringsadress.

Ersättning för garanterad lön beräknas i de fall Kund ej betalar Dostep utifrån minimilön. För de fall Kund betalar Dostep för Uppdrag utgår eventuell mellanskillnad mellan minimilön och avtalad bruttoersättning per timme. (Lön utgår i samtliga fall efter att Dosteps administrativa avgifts dragits samt efter att Dostep betalat in lagstadgade avgifter). Garanterad lön utbetalas den 25:e månaden efter att Uppdrag avslutats.

7.3 Den Egenanställde har rätt att debitera Kund för traktamente, logi, reseersättning och utlägg för förbrukningsartiklar som använts för Uppdrag efter överenskommelse med Kund. Den Egenanställde ansvarar själv för inköp av förbrukningsmateriel eller varor för vidareförsäljning vilket sker med den Egenanställdes egna medel och denne får aldrig inhandla produkter i Dosteps namn på kredit. Kvitton för dessa inköp ska sedan redovisas i original till Dostep och registreras i Dosteps system. Den Egenanställde är skyldig att föra löpande tidrapportering av sin arbetstid, körjournaler och traktamente. Dokumentationen ska på begäran kunna presenteras och redogöras för Dostep. Vid beviljat avdrag för reseutlägg förbinder sig den Egenanställde att enbart använda utlägget i tjänsten och ej för privata ändamål. Dostep förbehåller sig rätten att avgöra var tjänstestället är beläget.

7.4 Om den Egenanställdes eller Dosteps arbetskraftskostnader ökar till följd av ändrade kollektivavtal, lag, räntor eller ändrade skatter och arbetsgivaravgifter och/eller övriga avgifter har den Egenanställde och Dosteprätt att, med retroaktiv verkan från dagen för ändringen, justera priset i motsvarande mån både vad gäller Uppdraget samt Administrativa Uppgifter.

 1. REKLAMATION
  8.1 Den Egenanställde ska hantera reklamationer avseende Uppdrag. Om Kund gör gällande att arbetet på något vis är bristfälligt utfört är det den Egenanställdes skyldighet att utan dröjsmål åtgärda påvisade brister. Det åligger den Egenanställde att genast rapportera eventuella reklamationer till Dostep.

8.2 Anmärkningar avseende Dosteps utförande av Administrativa Uppgifter ska av Kunden och/eller den Egenanställde framställas direkt till Dostep utan dröjsmål och senast inom 14 dagar efter slutförandet av aktuella Administrativa Uppgifter. Är konsumenttjänstlagen, alternativt konsumentköplagen, tillämplig för Kund så gäller tillämplig lag för reklamation.

 1. ANSVAR
  9.1 Dosteps ansvar är begränsat till oaktsamhet avseende Administrativa uppgifter gällande den Egenanställde. Dostep frånsäger sig, så långt tillämplig lagstiftning medger, allt ansvar för direkt eller indirekt skada av vilket slag det vara må, som uppstår till följd av och/eller har samband med den Egenanställdes utförande av Uppdrag åt Kunden.

9.2 Dostep utgår ifrån att den Egenanställde vid utförande av varje Uppdrag åt Dostep arbetar professionellt och i enlighet med tillämpliga lagar, förordningar och eventuella föreskrifter. Den Egenanställde ska vidare utföra Uppdrag på ett fackmannamässigt sätt och med den kvalitét som en Kund rimligen kan förvänta sig av den Egenanställde med hänsyn tagen till gjorda överenskommelser och utfästelser, pris och övriga omständigheter.

9.3 I det fall Kunden begär avhjälpande från Dostep så harDostep rätt att välja att antingen självt utföra avhjälpande på den Egenanställdes bekostnad eller kräva att den Egenanställde utför och bekostar sådant avhjälpande.

9.4 Om den brist som Kunden påtalar omfattas av Dosteps ansvarsförsäkring har Dostep rätt att bestämma att avhjälpandet och andra kostnader som kan komma att uppstå i samband därmed, ska bäras av Dosteps ansvarsförsäkring, i vilket fall eventuell självrisk och ökade försäkringskostnader som Dostep kan komma att drabbas av ska ersättas av den Egenanställde.

9.5 Den Egenanställde är skyldig att samverka och bistå Dostep och försäkringsbolag vid försäkringsutredningar och liknande.

9.6 Då Kunden ansvarar för Egenanställde såsom för egen anställd personal är det Kund som är ansvarig för förlust och skada som Egenanställde kan orsaka Kunden eller tredje man inom ramen för Egenanställdes utförande av arbete åt Kunden. I andra hand kan detta täckas av Dosteps ansvarsförsäkring eller den ansvarsförsäkring som eventuellt tecknats speciellt av Egenanställde. I de fall Kund utgör en Konsument gäller Dosteps ansvarsförsäkring.

9.7 Dostep ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Indirekt skada kan t.ex. vara utebliven vinst, förlust, eller annan följdskada, inklusive Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller förlust av information.

9.8 Ansvar för personskada regleras enligt svensk lagstiftning.

9.9 Skulle skadeståndsansvar uppstå för Dostep är Dosteps ansvar begränsat till 0,5 prisbasbelopp, dock högst Dosteps andel av Uppdragets fakturerade belopp. Vid Uppdrag på löpande räkning beräknas det fakturerade beloppet på priset för de senaste tolv (12) månaderna för uppdraget. Om det pris den Egenanställde avtalat med Kunden understiger 0,5 prisbasbelopp ska Dosteps maximala ansvar istället vara begränsat till ett belopp som motsvarar 0,1 prisbasbelopp.

9.10 I den mån skadestånds-, ersättnings- eller annat ansvar skulle uppstå för Dostep gentemot tredje man utöver vad parterna kommit överens om enligt dessa villkor, ska den Egenanställde stå ansvaret därför och hålla Dostep skadeslöst.

9.11 Den Egenanställde förbinder sig att vara informerad om och att följa gällande lagstiftning i sitt yrkesutövande, samt att på heder och samvete försäkra att de uppgifter som denne lämnar om sig själv och Uppdrag är korrekta.

 1. SJUKERSÄTTNING
  10.1 Dostep betalar sjuklön enligt lag om sjuklön till den Egenanställde. En förutsättning för att få sjuklön är att den Egenanställde uppfyller försäkringskassans krav. Den första dagen en egenanställd är sjuk ses som en karensdag vilken ersättning inte utgår för. Dostep är därefter skyldig att kompensera den Egenanställda för dag 2-14 vilka kompenseras med 80% av dagsersättningen.

10.2 för att den Egenanställda ska vara berättigad till sjuklön måste följande uppfyllas;
– ett uppdrag ska finnas registrerat och vara godkänt av Dostep för de dagar den Egenanställde är sjuk.
– allmänna villkor och visstidsanställningsavtal ska vara godkända.
– den Egenanställde har rätt till sjukersättning från första dagen av anställningstiden men om den avtalade anställningstiden är kortare än en månad inträder rätten till sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd. (Dag då arbetstagaren varit frånvarande utan giltigt skäl medräknas inte). Vid beräkning av kvalifikationstiden ska tidigare anställningar under Dostep medräknas, om tiden mellan anställningarna inte överstiger fjorton kalenderdagar.
– den Egenanställde ska skicka e-post in till info@dostep.se första dagen av dennes sjukdom.
– läkarintyg krävs från första dagen av den Egenanställdes sjukdom. Intyget ska skickas med e-post till info@dostep.se
– sista dagen för sjukdom ska den Egenanställda skicka ett e-postmeddelande till info@dostep.se och meddela att denne är frisk.

10.3 sjuklön betalas endast under förutsättning att Dostep skickat en faktura till Kund.

 1. FÖRSÄKRING
  11.1 Den Egenanställde har under sin anställning hos Dostep olycksfallsförsäkring (TFO) och grupplivförsäkring (TGL). Det åligger den Egenanställde att kontrollera att tillräcklig och korrekt försäkring föreligger för utförande av visst Uppdrag.

Dostep kan erbjuda förmånliga och prismässigt konkurrenskraftiga pensionsförsäkringar genom sitt samarbete med oberoende försäkringsmäklare.

11.2 Tilläggsförsäkringar måste tecknas i vissa branscher och för viss typ av Uppdrag. Dostep tillhandahåller dessa försäkringar på den Egenanställdes bekostnad. Det åligger den Egenanställde att ha tilläggsförsäkring innan Uppdraget påbörjas om så krävs.

 1. ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING
  Huruvida den Egenanställde har rätt till arbetslöshetsersättning eller ej är inget som Dostep, eller någon annan, kan avgöra på förhand. Det sker en bedömning i varje enskilt fall. Den Egenanställde måste vid denna bedömning uppfylla de lagstadgade kraven som finns för att vara berättigad ersättning.
 2. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
  13.1 Äganderätt till allt Resultat som den Egenanställde utför med anledning av Uppdrag tillkommer Dostep, om inte annat gäller av tvingande lag eller annat har avtalats. Dostep överlåter allt Resultat till Kund. All upphovsrätt exklusive ideell rätt liksom annan immateriell rätt till Resultat ska således efter Uppdrag utgöra Kunds egendom.

13.2 Om den Egenanställde använder medtagen programvara eller annat verktyg vid utförande av Uppdrag åt Kund, så övergår inte rätten till sådana verktyg till Kund.

13.3 Den Egenanställde är ansvarig för att tillse att Resultat inte utsätts för immaterialrättsliga intrång samt att tillse att denne inte olovligen brukar andras system.

13.4 Dostep ansvarar inte för Resultats immaterialrättsliga intrång.

 1. PERSONUPPGIFTER
  Den Egenanställde får inte behandla Kunds personuppgifter utanför sin anställning hos Dostep. All behandling av Kunds personuppgifter ska ske genom upprättat konto på Dosteps hemsida. Dostep måste enligt lag behandla personuppgifter. All behandling av personuppgifter utförs i enlighet med EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING 2016/679 av den 27 april 2016 (General Data Protection Regulation ”GDPR”).
 2. SEKRETESS
  15.1 Den Egenanställde förbinder sig att hålla avtalets innehåll och andra uppgifter hänförliga till Uppdrag konfidentiellt.

15.2 Den Egenanställde har inte någon skyldighet att iaktta sekretess avseende sådan information som:
a) vid tidpunkten för Uppdrags bekräftelse är allmänt tillgänglig;
b) är känd för part före det att den andre parten avslöjat den; eller
c) part är skyldig att avslöja enligt lag eller annan författning.

15.3 Vad som angivits i punkt 15.1-15.2 ska överleva avtalets upphörande.

15.4 Den Egenanställde är bunden av den sekretess som följer av Allmänna Villkor för Egenanställd.

15.5 Den Egenanställde bekräftar genom godkännande av dessa Allmänna Villkor att denne fått information om denna sekretessförbindelse vilken medför att den Egenanställde har tystnadsplikt rörande förhållanden hos Kunden.

 1. AVTALSTID
  Avtalet gäller under den tid som Visstidsanställningsavtalet gäller.
 2. MEDDELANDEN
  17.1 Samtliga meddelanden under dessa Allmänna Villkor ska ske genom Dosteps portal, rekommenderat brev eller E-post till parternas angivna adresser.

17.2 Meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda:
a) om avsänt med rekommenderat brev: två dagar efter avlämnande för postbefordran och
b) om avsänt med E-post: vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats.

 1. ÖVRIGT
  18.1 Dostep förbehåller sig rätten att ändra i ovanstående text och avtal utan att meddela detta i förhand.

Den Egenanställde har aldrig rätt att använda Dosteps företagsuppgifter vid inköp av varor och/eller tjänster om inte skriftligt medgivande finns i respektive fall, ej heller rätt att använda Dosteps företagsuppgifter vid offertlämnande eller ingå avtal i Dosteps namn och/eller för Dosteps räkning eller i övrigt vidta någon juridiskt bindande åtgärd utöver vad Dosteps system tillåter enligt dostep.se

18.2 Utrustning som den Egenanställde eventuellt fått av Kund för utförande av Uppdrag ska senast i samband med Uppdrags upphörande, eller det tidigare datum Kund anger, ha lämnats åter. Den Egenanställde ska återlämna alla affärshandlingar av vad slag må vara såsom exempelvis firmapapper, korrespondens, redogörelser, sammanställningar och register.

18.3 Den Egenanställde försäkrar även i och med ingånget avtal med Dostep att denne inte har näringsförbud, är fullt frisk och arbetsför, samt att på heder och samvete försäkrar att de uppgifter som lämnats om denne som person samt för de Uppdrag denne ska utföra är korrekta.

Allmänna villkor för Egenanställning: senast uppdaterad 2021-07-25